Лекције

Лекције пре свега служе као помоћ ученицима који немају уџбенике. Међутим, доступне су свима: као додатна објашњења садржаја уџбеника или као подсетник – нарочито током путовања градским превозом до школе…

 1. Филозофија – за четврту годину Правно-пословне школе Београд, Политехнике – школе за нове технологије, и Средње туристичке школе.
 2. Логика – за трећу годину Правно-пословне школе Београд
Филозофија
 1. Увод у филозофију
  1.1. Име и појам филозофије
  1.2. Побуде за филозофско истраживање
  1.3. Однос филозофије и мита, религије, науке и уметности
  1.4. Основне филозофске дисциплине
  1.5. Основни филозофски правци
 2. Античка филозофија
  2.1. Приказ проблема античке филозофије
  2.2. Питање прапочетка
  2.3. Значај супротности за тумачење природе
  2.4. Проблем мноштва
  2.5. Проблем бића и кретања
  2.6. Парадокси кретања
  2.7. Проблем истине и привида
  2.8. Дијалектика и реторика
  2.9. Реторика: основни елементи говорништва
  2.10. Реторика: логичке грешке
  2.11. Метафизичко одређење стварности
  2.12. Политичке идеје античке Грчке
  2.13. Врлина и добро: Платон и Аристотел
  2.14. Питање индивидуалне среће
  2.15. Античка епистемологија
 3. Средњовековна филозофија
  3.1. Однос вере и разума: гностици и апологети
  3.2. Докази постојања Бога
  3.3. Проблем зла
 4. Нововековна филозофија
  4.1. Хуманистичко-политичке идеје
  4.2. Рационализам
  4.3. Емпиризам
  4.4. Просветитељски рационализам и француски материјализам
  4.5. Природно стање и друштвени уговор
  4.6. Утилитаризам
  4.7. Кант: етика
Логика

1.1. Појам логике
1.2. Логика и истина
1.3. Теорије истине
1.4. Извор и начин доласка до истине
1.5. Из историје логике: проблем бића и кретања
1.6. Из историје логике: парадокси кретања
1.7. Из историје логике: проблем зла
1.8. Критичко мишљење: аргумент, премисе и закључак
1.9. Критичко мишљење: елементи
1.10. Критичко мишљење: премисе – шта можемо и не можемо да прихватимо
1.11. Критичко мишљење: препреке
1.12. Појам: смисао и образовање појмова
1.13. Односи међу појмовима
1.14. Врсте појмова
1.15. Дефиниција
1.16. Правила дефинисања
1.17. Реторика: основни елементи говорништва
1.18. Реторика: логичке грешке
1.19. Доказивање
1.20. Оповргавање
2.1. Методологија истраживања
2.2. Језик научних теорија
2.3. Услови успешне комуникације
2.4. Теоријска припрема истраживања
2.5. Утврђивање научних чињеница: посматрање
2.6. Услови адекватног опажања
2.7. Експеримент и мерење